รายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยจำแนกตามปี

[2558] [2559] [2560] [2561] [2562] [2563] [ทั้งหมด]
ค้นหา:

ลำดับที่
ชื่อผลงาน
เจ้าของผลงาน
แหล่งเผยแพร่
ปีที่เผยแพร่
1
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สุรีวรรณ แจ้งจิตร วารสารวิชาการ The Eleventh Conference on Computing and Information Technology 2558
2
Impact of Self-Regulation and Open Learner Model on Learning Achievement in Blended Learning Envirolment นิลุบล ทองชัย The 11th National Conference on Computing and Information Technology 2558
3
การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติที่สกัดจากผลเต่าร้างเป็นตัวดูดกลืนแสง ปรานอม แสงนิล ,สมพงศ์ มาเบ้า, วิรัตน์ เจริญบุญ , เฉลียว เพชรทอง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2558
4
การประยุกต์ใช้กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการกำจัดสารที่ให้สีออกจากสารสกัดพญายอ สุพัตรา พรมที ,เฉลียว เพชรทอง , สมพงศ์ มาเบ้า, วีรชัย พุทธวงศ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2558
5
การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากชวนชมและลีลาวดีพันธุ์ขาวพวง นันทิตา วงศ์หวุน,เฉลียว เพชรทอง,สมพงศ์ มาเบ้า, วีรชัย พุทธวงศ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2558
6
ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยจากมะสัง ชลิดา อนุพันธ์, เฉลียว เพชรทอง,สมพงศ์ มาเบ้า, วีรชัย พุทธวงศ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2558
7
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของน้ำมันหอมระเหยจากกระชายพรานและกระชายแดงในเขตจังหวัดกาญจนบุรี พรทิพ กันภัย , เฉลียว เพชรทอง,สมพงศ์ มาเบ้า, วีรชัย พุทธวงศ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2558
8
ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยจากสะค้านและสะค้านแดง ยุพิน ทัศนวิจิตรพันธ์ ,เฉลียว เพชรทอง,สมพงศ์ มาเบ้า, วีรชัย พุทธวงศ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2558
9
ศึกษาแนวทางส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการผ่านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นิลุบล ทองชัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 2558
10
โครงการห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ สู่การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนที่ยั่งยืน นิลุบล ทองชัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 2558
11
การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟสจากดินรอบรากข้าวไร่ที่ปลูกในตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สุพัตรา รักษ์วงษ์, สมาพร เรืองสังข์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 2558
12
การคัดแยกเชื้อราปฏิปักษ์จากดินในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrictum sp. และPhomopsis ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อำพร สิรวิกัย กาญจนา เชียงทอง การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5 2558
13
ตำรับอาหารจากความหลากหลายของไผ่ ในชุมชนบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รวบรวมบทความวิจัยเล่ม 4 ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ด้านวิจัยสถาบัน ด้านการศึกษา จุไรรัตน์ ประเสริฐสนิท , วิเชียร เพียงโงก, แสงแข สพันธุพงศ์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 ” 2558
14
การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นิลุบล ทองชัย The 11th National Conference on Computing and Information Technology 2558
15
ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จิราพร โพธิ์งาม, ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล , ฐิติ โสมภีร์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ฉบับวันที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 2558
16
การศึกษาความต้องการที่แท้จริงของการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นันทวัน หัตถมาศ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 2558
17
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาการจัดการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อมร เจือตี๋ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ฉบับวันที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 2558
18
การควบคุมแมลงสาบในโรงพยาบาลและการศึกษาการเป็นพาหะนำเชื้อ Klebsiellapneumonia, Escherichia coli และ Citrobacterfreundiiของแมลงสาบ สุทธิพงษ์ นามณีย์ ,ประชุมพร เลาหประเสริฐ , จินดารัตน์ โตกมลธรรม วารสารควบคุมโรค ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558 2558
19
Vertical-Flow Constructed Wetlands in Cooperating with Oxidation Ponds for High Concentrated CDO and BOD Pig-Slaughterhouse Wastewater Treatment System at Suphanburi-Provincial Municipality, Piyapron Pitaktunsakul, Kasem Chunkao, Narouchit Dampin,Satreethai Poommai Journal by Modern Applied Science: Vol.9, No 8: 2015 2558
20
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานและเทคนิคการรักษาไม้ไผ่เสื่อรำแพนของบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี และบ้านเคิ้บลาว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์ หนังสือถอดบทเรียนองค์ความรู้วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 2558
21
การศึกษาแนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรีของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กนิษฐา สัฎชนะ, มงคล พัชรวงศ์สิริ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 2558
22
การฝึกทักษะด้านมุมมองของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ภูชิต ภูชำนิ , กอบกุล ประเสริฐลาภ การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช” วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558 2558
23
การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาฝึกหัดครู สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วย 4 CAPL ระยะที่ 2 วลีพร ตะพัง การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช” วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558 2558
24
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สาโรจน์ เผ่าวงศากุล การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครุกาญจน์วิจัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 2558
25
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อักษร ธัญญะวานิช และคณะ การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครุกาญจน์วิจัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 2558
26
รูปแบบการนิเทศงานวิชาการภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิวัติ แก้วรัตน, จุมพจน์ วนิชกุล การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครุกาญจน์วิจัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 2558
27
การพัฒนารูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่เหมาะสมเพื่อการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา พยุง ใบแย้ม, พนม พงษ์ไพบูลย์, กรัณย์พล วิวรรธมงคล การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครุกาญจน์วิจัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 2558
28
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันธุ์ต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คะนึงนิจ นาคน้อย , สุริยงค์ ชวนขยัน, จุมพจน์ วนิชกุล การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครุกาญจน์วิจัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 2558
29
การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทิพย์วรินทร์ ภัทธาธรดิษกุล , วัชรี ชูชาติ, นิพนธ์ วรรณเวช การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครุกาญจน์วิจัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 2558