รายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยจำแนกตามปี

[2558] [2559] [2560] [2561] [2562] [2563] [2564] [2565] [ทั้งหมด]
ค้นหา:
[ ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ ]

ลำดับที่
ชื่อผลงาน
เจ้าของผลงาน
แหล่งเผยแพร่
ปีที่เผยแพร่
1
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สุรีวรรณ แจ้งจิตร วารสารวิชาการ The Eleventh Conference on Computing and Information Technology 2558
2
Impact of Self-Regulation and Open Learner Model on Learning Achievement in Blended Learning Envirolment นิลุบล ทองชัย The 11th National Conference on Computing and Information Technology 2558
3
การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติที่สกัดจากผลเต่าร้างเป็นตัวดูดกลืนแสง ปรานอม แสงนิล ,สมพงศ์ มาเบ้า, วิรัตน์ เจริญบุญ , เฉลียว เพชรทอง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2558
4
การประยุกต์ใช้กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการกำจัดสารที่ให้สีออกจากสารสกัดพญายอ สุพัตรา พรมที ,เฉลียว เพชรทอง , สมพงศ์ มาเบ้า, วีรชัย พุทธวงศ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2558
5
การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากชวนชมและลีลาวดีพันธุ์ขาวพวง นันทิตา วงศ์หวุน,เฉลียว เพชรทอง,สมพงศ์ มาเบ้า, วีรชัย พุทธวงศ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2558
6
ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยจากมะสัง ชลิดา อนุพันธ์, เฉลียว เพชรทอง,สมพงศ์ มาเบ้า, วีรชัย พุทธวงศ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2558
7
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของน้ำมันหอมระเหยจากกระชายพรานและกระชายแดงในเขตจังหวัดกาญจนบุรี พรทิพ กันภัย , เฉลียว เพชรทอง,สมพงศ์ มาเบ้า, วีรชัย พุทธวงศ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2558
8
ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยจากสะค้านและสะค้านแดง ยุพิน ทัศนวิจิตรพันธ์ ,เฉลียว เพชรทอง,สมพงศ์ มาเบ้า, วีรชัย พุทธวงศ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2558
9
ศึกษาแนวทางส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการผ่านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นิลุบล ทองชัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 2558
10
โครงการห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ สู่การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนที่ยั่งยืน นิลุบล ทองชัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 2558
11
การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟสจากดินรอบรากข้าวไร่ที่ปลูกในตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สุพัตรา รักษ์วงษ์, สมาพร เรืองสังข์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 2558
12
การคัดแยกเชื้อราปฏิปักษ์จากดินในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrictum sp. และPhomopsis ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อำพร สิรวิกัย กาญจนา เชียงทอง การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5 2558
13
ตำรับอาหารจากความหลากหลายของไผ่ ในชุมชนบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รวบรวมบทความวิจัยเล่ม 4 ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ด้านวิจัยสถาบัน ด้านการศึกษา จุไรรัตน์ ประเสริฐสนิท , วิเชียร เพียงโงก, แสงแข สพันธุพงศ์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 ” 2558
14
การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นิลุบล ทองชัย The 11th National Conference on Computing and Information Technology 2558
15
ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จิราพร โพธิ์งาม, ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล , ฐิติ โสมภีร์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ฉบับวันที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 2558
16
การศึกษาความต้องการที่แท้จริงของการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นันทวัน หัตถมาศ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 2558
17
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาการจัดการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อมร เจือตี๋ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ฉบับวันที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 2558
18
การควบคุมแมลงสาบในโรงพยาบาลและการศึกษาการเป็นพาหะนำเชื้อ Klebsiellapneumonia, Escherichia coli และ Citrobacterfreundiiของแมลงสาบ สุทธิพงษ์ นามณีย์ ,ประชุมพร เลาหประเสริฐ , จินดารัตน์ โตกมลธรรม วารสารควบคุมโรค ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558 2558
19
Vertical-Flow Constructed Wetlands in Cooperating with Oxidation Ponds for High Concentrated CDO and BOD Pig-Slaughterhouse Wastewater Treatment System at Suphanburi-Provincial Municipality, Piyapron Pitaktunsakul, Kasem Chunkao, Narouchit Dampin,Satreethai Poommai Journal by Modern Applied Science: Vol.9, No 8: 2015 2558
20
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานและเทคนิคการรักษาไม้ไผ่เสื่อรำแพนของบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี และบ้านเคิ้บลาว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์ หนังสือถอดบทเรียนองค์ความรู้วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 2558
21
การศึกษาแนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรีของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กนิษฐา สัฎชนะ, มงคล พัชรวงศ์สิริ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 2558
22
การฝึกทักษะด้านมุมมองของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ภูชิต ภูชำนิ , กอบกุล ประเสริฐลาภ การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช” วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558 2558
23
การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาฝึกหัดครู สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วย 4 CAPL ระยะที่ 2 วลีพร ตะพัง การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช” วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558 2558
24
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สาโรจน์ เผ่าวงศากุล การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครุกาญจน์วิจัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 2558
25
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อักษร ธัญญะวานิช และคณะ การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครุกาญจน์วิจัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 2558
26
รูปแบบการนิเทศงานวิชาการภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิวัติ แก้วรัตน, จุมพจน์ วนิชกุล การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครุกาญจน์วิจัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 2558
27
การพัฒนารูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่เหมาะสมเพื่อการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา พยุง ใบแย้ม, พนม พงษ์ไพบูลย์, กรัณย์พล วิวรรธมงคล การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครุกาญจน์วิจัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 2558
28
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันธุ์ต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คะนึงนิจ นาคน้อย , สุริยงค์ ชวนขยัน, จุมพจน์ วนิชกุล การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครุกาญจน์วิจัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 2558
29
การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทิพย์วรินทร์ ภัทธาธรดิษกุล , วัชรี ชูชาติ, นิพนธ์ วรรณเวช การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครุกาญจน์วิจัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 2558
30
การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ พจนีย์ สุขชาวนา,มนต์ชัย เทียนทอง วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 2559
31
ความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งในหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สัมฤทธิ์ มากสง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ (1) 2559
32
ศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของถั่วฝักยาวสีม่วงพันธุ์ สิรินธรเบอร์ 1 ที่ปลูกช่วงต้นฝนในจังหวัดสระแก้ว ขวัญใจ หรูพิทักษ์ ,กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ ,ณัฐณิชา ทวีแสง วารสารพืชศาสตร์ สงขลา นครินทร์ ปีที่ 3 (ฉบับพิเศษ) 2559
33
Certificate of Excellence The KIPO-DIP AWARD FOR BEST INVENTOR in the competition INNOVATIVE SOLUTIONS FOR EVERY LIFE for the submission of Konjac Noodles ปิ่นธิดา ณ ไธสง,สุรสิทธิ์ ฤกษ์ศักดิ์ศรี Organizes by the Korean Intellectual Property Office (KIPO) and Department of Intellectual Property Thailand (DIP) 2559
34
Application of ADM Using Laplace Transform to Approximate Solution of Nonlinear Deformation for Cantilever Beam. International Ratchata Theinchai, Siriwan Chankan , Weera Yukunthorn Journal of Mathematics and Mathematical Sciences. Vol 2016 2559
35
การบำบัดน้ำเสียชีวภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบผสมด้วยผักกูด ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2559
36
กระบวนทัศน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม่ในด้านเครื่องยนต์การเกษตร เอกบุตร อยู่สุข รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ม.ราชภัฎภูเก็ต 2559
37
ความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี จรายุทธ์ มงคลวงษ์ ,ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ม.ราชภัฎภูเก็ต 2559
38
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากผงนิล กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป จังหวัดกาญจนบุรี เยาวลักษณ์ เกิดปั้น ,พฤกษา ยอดปรีดา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ม.ราชภัฎภูเก็ต 2559
39
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ลัดดาวัลย์ จำปา ,อรทัย โหรา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ม.ราชภัฏนครราชสีมา 2559
40
การพัฒนาชุดสาธิตไมโคร โปรเซสเซอร์และไมโคร คอนโทรลเลอร์ อรทัย โหรา ,ลัดดาวัลย์ จำปา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ม.กรุงเทพธนบุรี 2559
41
การพัฒนาเครื่องจักตอกเพื่อจักสานเสื่อลำแพน ของบ้าน พุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ลัดดาวัลย์ จำปา , นัฐพงษ์ ทองปาน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2559 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 2559
42
การหาค่าความร้อนที่เข้าสู่อาคารเพื่อเป็นแนวทางการประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี วิเชียร แซ่เฮ้ง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ม.ราชภัฎเทพสตรี 2559
43
การพัฒนาสีเขียนบนเครื่องปั้น ดินเผาจากดินและตับหินสีธรรมชาติ ภัทรพล สุวรรณโฉม ,ฉัตรชัย แก้วดี ,รวิศ คำหาญพล,อัษรายุทธ มาศแก้ว รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2559
44
การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานความร้อน จำรัส กิ่งสวัสดิ์,ชินรักษ์ เธียรพงษ์ วารสารวิชาการวิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2559 2559
45
การศึกษาเอกลักษณ์พื้นบ้านบริเวณรอยต่อไทย-เมียนมา-กระเหรี่ยง บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก ภัทรพล สุวรรณโฉม วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทร วิโรฒ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 2559
46
การสืบค้นข้อมูลเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี คมสัน ศรีบุญเรือง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ”วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 2559
47
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี กรัณย์พล วิวรรธมงคล รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดม ศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ”วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 2559
48
เอกลักษณ์เครื่องดนตรีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ กรณีศึกษาอำเภอสังขละจังหวัดกาญจนบุรี ณัฐพงศ์ วนาพิทักษ์กุล,กรัณย์พล วิวรรธมงคล,จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
49
การใช้ดอกไม้จันทน์ในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย ขจิตรา เปลี่ยนกลาง ,กรัณย์พล วิวรรธมงคล รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
50
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยการโค้ช พนิดา จารย์อุการะ,กรัณย์พล วิวรรธมงคล,พลวัต วุฒิประจักษ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
51
การพัฒนาเส้นการทางท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสน์ กรณีศึกษาอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ชนม์นิภา ประกอบธรรม,กรัณย์พล วิวรรธมงคล รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
52
ตามรอยประวัติศาสตร์เมืองสกลนคร อภิญญา งวงคำนาม ,กรัณย์พล วิวรรธมงคล,พิสุทธิ์สยาม งวงคำนาม รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
53
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรของครูพระ จังหวัดกาญจนบุรี นาตยา บุตรพุ่มกรัณย์พล วิวรรธมงคล,พลวัต วุฒิประจักษ์,ฐิตารีย์ ยะโสธรา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
54
การเข้าสู่อาชีพแดนเซอร์และการยอมรับในสังคม กรณีศึกษาวงแตงโมแดนซ์ อาทิตยา ศิริวงษ์,กรัณย์พล วิวรรธมงคล รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
55
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการใช้ภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบอาชีพชาวเรือชาวแพ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สุพัตรา เณรทอง,กรัณย์พล วิวรรธมงคล รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
56
ผ้าซิ่นตีนแดงกับวัฒนธรรมไทยอีสาน กรณีศึกษาอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จรุญรุ่ง บุญที,กรัณย์พล วิวรรธมงคล รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
57
การศึกษาภูมิปัญญายาสมุนไพรในการคลอดบุตรและการอยู่ไฟของสตรีบ้านศรีมงคล จังหวัดกาญจนบุรี สาลี่,กรัณย์พล วิวรรธมงคล ,ดอกไม้ วิวรรธมงคล รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
58
ประวัติศาสตร์ไทยกับสำนวนไทย อนันต์ นกดำ,กรัณย์พล วิวรรธมงคล,ญดาภัค กิจทวี รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
59
การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเจดีย์ยุทธหัตถีเพื่อสะท้อนความสำคัญของชุมชนดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เสาวภา แก้วเกตุ,กรัณย์พล วิวรรธมงคล,เกรียงไกร ทองศรี รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
60
การรับรู้และความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ศรีสุดา จันทร์วิทยานุกูล ,กรัณย์พล วิวรรธมงคล รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
61
การศึกษากระบวนการพัฒนาหมู่บ้านนำร่อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการคนดีศรีสุพรรณแบบมีส่วนร่วม กรัณย์พล วิวรรธมงคล,ปิยะณัฐ สุนทรประเสริฐ,พัสกรณ์ วิวรรธมงคล,ธีรสินธุ์ สำโรง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
62
Non – Parametric Control Chart based on Median Ranked Set Sampling Wilaiporn Tapang and Adisak Pongpullponsak 31st March, 2016, The IIER International Conference, Seoul, South Korea 2559
63
Three non – Parametric Control Chart based on Ranked Set Wilaiporn Tapang , Adisak Pongpullponsak Sampling Chiang Mai Journal of Science, Vol. 43, pp. 1-16. ISI Jpurnal Citation Reports Ranking ces : 38/55 Impact Factor : 0.4202014 : Multidisciplinary Scien 2559
64
กระบวนการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเยาวชนชุมชนบ้านพุเลียบ บุษบา ทองอุปการ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์กำแพงแสน 2559
65
“ลือกาเวาะ”: วิถีการทำมาหากินกะเหรี่ยงโปว์บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นพรัตน์ ไชยชนะ, วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 2559
66
“ถ่งเมียเวาะ”พิธีกรรม ความเชื่อกระเหรี่ยงโปว์ บ้านไร่ป้า นพรัตน์ ไชยชนะ ,วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา -ภูมิปัญญา-ลุ่มน้ำทะเลสาบ ครั้งที่ 2 2559
67
ความต้องการกิจกรรมและกระบวนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนบ้านสามร้อยไร่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี มะรอแซะ เล๊าะและ,วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์,สุทิน อ้อนอุบล รายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชธานี 2559
68
ภูมิปัญญาการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชตามวิถี “ลือกาเวาะ” บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พชร วรรณภิวัฒน์และคณะ รวมบทความวิจัยการประชุม HERP CONGRESS IV The Fourth Higher Education Research Promotion Congress ครั้งที่ 4 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 2559
69
ความต้องการกิจกรรมและกระบวนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาของชุมชนบ้านสามร้อยไร่ ตำบล หนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สุทิน อ้อนอุบลและคณะ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 “การพัฒนางานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม) 2559
70
คำบอกจุดของเวลาในภาษาพม่า : การศึกษาเชิงวัฒนธรรมและโลกทัศน์ ราตรี แจ่มนิยม วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 36 ฉบับที่ 1 2559
71
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการรักษาอาหารบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นพรัตน์ ไชยชนะ,วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2559
72
การบัญชีสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี ขวัญนรี กล้าปราบโจร,ศิริรัตน์ เซ็งเส็ง,ฐิติพร พระโพธิ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการครั้งที่54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 2559
73
การศึกษาศักยภาพของชุมชนในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี บรรจบพร อินดี,ธงชัย เหมือนชู,ไพรินทร์ พลฤทธิ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยคริสเตียน วันที่ 6 มิถุนายน 2559 2559
74
การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ณัฎฐ์ดนัย ไค่นุ่นภา,วิยะดา พลชัย,พิศาล คงเอียด รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 วันที่ 1 มีนาคม 2559 2559
75
การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาบนสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ณรงค์ พันธุ์คง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี วันที่ 25– 26 ตุลาคม 2559 2559
76
การสืบค้นข้อมูลเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านเครื่องมือการสำรวจปฏิทินชุมชน มาลินี คำเครือ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบัน อุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2559 2559
77
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี ศิริรัตน์ เซ็งเส็ง,ขวัญนรี กล้าปราบโจร,ฐิติพร พระโพธิ์,บุตรศรินทร์ แสงสว่าง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 2559
78
The Competency and Innovative Work Behavior of Rajchapat University in Thailand NUTTAYA ,CHOMBUNCHOO International Conference Business and Entrepreneurship Education 2016 29-30 April 2016 Phuket,Thailand 2559
79
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในท้องถิ่น อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นิรุตต์ จรเจริญ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดม ศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2559 2559
80
การจัดการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ,นงษ์ลักษณ์ เพิ่มชาติ,ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน 2559) 2559
81
แนวทางการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในมุมมองของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สุนันท์ นิลพวง วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559 2559
82
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการใช้ภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบอาชีพชาวเรือชาวแพ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สุพัตรา เณรทอง กรัณย์พล วิวรรธมงคล เรวัตตะ กิจจานุลักษณ์ การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ PBRU 2016 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2559 2559
83
ตัวแบบการตัดสินใจการคงอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รัชตา เทียนไชย ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี 2560 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 2560
84
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 ฆเนศจ์ นามสุวรรณ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี 2560 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 2560
85
Some computational methods and and simulation investigation of fuzzy fractional differential equations. Weera ukunthorn,Jitti Hongwangchan ,Jessada Tariboon Proceedings of AMM 2017.ประชุมวิชาการระดับชาติ 2560
86
Learning applied Boolean algebra by AgSTEM for training of 21st century learning skills. Weera Yukunthorn, Sathit Sivilaiz, Umavadee, Srikasetsarakul The TNI Academic conference 2017. ประชุมวิชาการระดับชาติ 2560
87
การจัดกลุ่มและวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาด้วยเทคนิคดาต้าไมนิ่ง ณรงค์เดช รัตนานนท์ ,เสถียร,อภิชาต บัวตูม ,มนต์สวรรค์ พลอยมุกดา The 13th National Conference on Computering and Information Technology/ July 6-7 2017/Arnoma Grand Hotel Bangkok, Thailand. ประชุมวิชาการระดับชาติ 2560
88
ระบบบันทึกประวัติและผลงานประจำปีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร,พจนีย์ สุขชาวนา,ชนกฤต มิตรสงเคราะห์ ,วรากร ราชธา The 2nd KRU National Academic Conference November 24 2017/Kanchanaburi Rajabhat University. ประชุมวิชาการระดับชาติ 2560
89
รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการทำผลงานวิชาการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นิลุบล ทองชัย ,สมเจตน์ ฤทธิ์เดช การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2560 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2560
90
โครงการบริการวิชาการตามคำร้องขอเพื่อสานต่อโครงการห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์สู่การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนที่ยั่งยืน จีรภา อินทะนิน,รุ่งรวี ลาภมูล ,นิลุบล ทองชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2560 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2560
91
กิจกรรมประเพณีวิถีชุมชนมอญเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปรเมศน์ กลิ่นหอม,นันทวัน หัตถมาศ,ศจิษฐา ประเสริฐกุล,สุภาพร พรหมโส ,วิยะดา พลชัย ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 2560
92
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอลิทึมในการค้นคืนภาพด้วยสีและพื้นผิว. สุทัศน์ กำมณี,ศุภเทพ สติมั่น,เชาวลิต สมบูรณืพัฒนกิจ,อิธิกร ธรรมจันทึก,เอกลักษณ์ ฉิมจารย์,ประยุทธ สุระเสนา ,มาลีรัตน์ โสดานิล The 13th National Conference on Computering and Information Technology/ July 6-7 2017/ Arnoma Grand Hotel Bangkok, Thailand. ประชุมวิชาการระดับชาติ 2560
93
การวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นิพนธ์ คำแตง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 2560
94
ตำรับอาหารพื้นบ้าน เมืองกาญจนบุรี จุไรรัตน์ ประเสริฐสนิท การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ 2560
95
ระบบติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บัณฑิต ปานโศก,นิษฐา ไตรเดชา,ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร ,รัฐทิตยา หิรัณยหาด วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (Journal of Education and Human evelopment Science : JEHDS) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
96
การจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชนกฤต มิตรสงเคราะห์,ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร,รัฐทิตยา หิรัณยหาด ,บัณฑิต ปานโศก ,สุภพงษ์ สุขชาวนา วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (Journal of Education and Human Development Science : JEHDS) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2560
97
Bacterial cellulose production from Gac Juice Karan Phromthep,Suwimon Katakul ,Phinthida Na Thaisong ,Tawanhatai Klaykan ,Niphaporn Suksawat การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ. 2560
98
ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ผลิตจากต้นข้าวโพดและขี้เลื่อยไม้มะขามโดยใช้กาวแป้งเปียกเป็นตัวประสาน. สุภาพร นางแย้ม,เสาวลักษณ์ ลำบอง,วราภรณ์ จังธนสมบัติ ,กาญจนา อัจฉริยจิต วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 6 (1) TCI กลุ่ม 2 2560
99
การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากใบมะม่วงหิมพานด์ อธิพล อรัญเขตคาม,จันทร สุขไพรสัณฑ์,ภาวิณี กระแสกุล,อรณิชา คงวุฒิ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 6 (1) TCI กลุ่ม 2 2560
100
การผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำเปลือกมังคุด การัณย์ พรหมเทพ,สุวิมล กะตากูล,จินดารัตน์ โตกมลธรรม,ปิ่นธิดา ณ ไธสง ,ณัฐณิชา ทวีแสง วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 9 (2) TCI กลุ่ม 1 2560
101
การศึกษาปริมาณผงฟักข้าวและวิธีการอบแห้งที่เหมาะสมต่อการผลิตปลาแผ่น ณัฐณิชา ทวีแสง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน 2560 TCI กลุ่ม 1 2560
102
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนากาi ณัฐณิชา ทวีแสง ,สุวิมล กะตากูล เรเกอร์ส วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 TCI กลุ่ม 1 2560
103
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพรที่ใช้ประกอบอาหารในชุมชน ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แสงแข สพันธุพงศ์ วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2560-สิงหาคม 2560. TCI กลุ่ม 1 2560
104
การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวพื้นเมืองในหมู่บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปิ่นธิดา ณ ไธสง,สุวิมล กะตากูล เรเกอร์ส,ณัฐณิชา ทวีแสง ,จินดารัตน์ โตกมลธรรม วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560 TCI กลุ่ม 1 2560
105
Acclimatory processes are likey responsible for metal tolerance in oyster embryos Thanvapon, Yingprasertchai,Richard Man Kit Yu ,Wayne A. O’Connor Marine Environmental Research 127 (2017) 49-61. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 2560
106
Isolation and Identification of Phylloplane Microorganisms on the Stems of Asparagus for Biological Control of Anthracnose and Stem Blight Diseases. Samaporn Ruangsanka ,Samrit Maksong International Journal of Tropical Agriculture (ISSN: 0254-8755) ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 2560
107
ชุดสื่อปฏิบัติการกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตน (TIG) นัฐพงษ์ ทองปาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 2560
108
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์อุตสาหกรรม เรื่อง อินทิกรัล สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 ลัดดาวัลย์ จำปา ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 2560
109
การพัฒนาเกม Vintage Arcade ด้วยบอร์ด Raspberry Pi 3 ลัดดาวัลย์ จำปา ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 2560
110
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สมเกียรติ สุขุมพันธ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2560
111
รูปแบบการส่งเสริมอาชีพจากอัตลักษณ์ชุมชน พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด่านบ้านพุน้ำร้อน กาญจนบุรี ภัทรพล สุวรรณโฉม รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2560
112
Performance study of a small-single piston expander using compressed air as working fluid นพพร เทนอิสระ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2560
113
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น กรัณย์พล วิวรรธมงคล,คมสัน ศรีบุญเรือง,เรวัตตะ กิจจานุลักษ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2560
114
ผลการใช้คำถามที่ส่งเสริมการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาสังคม จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2560
115
การพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้การสอนแบบโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานและทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชญานิศ ชูชื่น,รังรอง งามศิริ,จริยาภรณ์ สกุลพราหมณ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2560
116
การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เบญจวรรณ อาภรณ์รัตน์,รังรอง งามศิริ,จริยาภรณ์ สกุลพราหมณ์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2560
117
การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและอาชีพของผู้เรียน กรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สาโรจน์ เผ่าวงศากุล วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร TCI กลุ่ม 2 2560
118
การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาเปรียบเทียบในประชาคมอาเซียน จุมพจน์ วนิชกุล,วัชรี ชูชาติ,สาโรจน์ เผ่าวงศากุล วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา TCI กลุ่ม 2 2560
119
การพัฒนาภาวะผู้นำสตรีในองค์กรกีฬา อานนท์ วันลา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2560
120
รูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มิตภาณี พงษ์พัว,พาที เกศธนากร วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ TCI กลุ่ม 1 2560
121
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารหลักสูตรผลิตครู 5 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สาโรจน์ เผ่าวงศากุล วารสารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สังคมศาสตร์ TCI กลุ่ม 1 2560
122
กระบวนการ เทคนิค วิธีการทำงานวิจัยร่วมกับชุมชน พชร วรรณภิวัฒน์ หนังสือ งานวิจัยชุมชนกะเหรี่ยง บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมวิชาการระดับชาติ 2560
123
บริบทชุมชนบ้านทิพุเย วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ หนังสือ งานวิจัยชุมชนกะเหรี่ยง บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมวิชาการระดับชาติ 2560
124
เทคโนโลยีพื้นบ้านทิพุเย จินตนา เกษรบัวขาว หนังสือ งานวิจัยชุมชนกะเหรี่ยง บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมวิชาการระดับชาติ 2560
125
นิทานพื้นบ้านวรรณกรรมท้องถิ่นชาวกะเหรี่ยงทิพุเย ราตรี แจ่มนิยม ,อุบลนภา อินพลอย หนังสือ งานวิจัยชุมชนกะเหรี่ยง บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมวิชาการระดับชาติ 2560
126
ความหลายหลายของพืชผักพื้นบ้านและภูมิปัญญาด้านอาหารบ้านทิพุเย พชร วรรณภิวัฒน์ หนังสือ งานวิจัยชุมชนกะเหรี่ยง บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมวิชาการระดับชาติ 2560
127
เริ่มต้นที่วิจัย..บูรณาการสู่การพัฒนาชุมชนบ้านทิพุเย บุษบา ทองอุปการ หนังสือ งานวิจัยชุมชนกะเหรี่ยง บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมวิชาการระดับชาติ 2560
128
“Saing-Waing the Burmese Music Band in Thailand” ธีรรัตน์ ศรีช่วงโชติ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 International Conference on English Literature 19-22 เมษายน 2560 ประเทศญี่ปุ่น 2560
129
Writing Proficiency Writing Anxiety and Writing Performance พิสุทธิ์สยาม งวงคำนาม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SELSA 2017 Proceeding ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 3- 5 กันยายน 2560 2560
130
ทุนทางสังคม : ปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนในชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ณรัชช์อร ศรีทอง วารสารวิชาการ มรภ.กาญจนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 TCI กลุ่ม 2 2560
131
“ถ่งเมียเวาะ” พิธีกรรมความเชื่อกะเหรี่ยงโปร์บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นพรัตน์ ไชยชนะ ,วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2560
132
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 กับเสรีภาพในที่อยู่อาศัย ทรงวุฒิ สารสาริน วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2560TCI กลุ่ม 2 2560
133
แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนชุมชนบ้าน ตลิ่งแดง จังหวัดกาญจนบุรี บุษบา ทองอุปการ Kasetsart Journal of Social Sciences. Volume 38 No.2. May-August 2017 TCI กลุ่ม 1 2560
134
ประวัติศาสตร์จีน (ตำรา) ภาวิตา ชวนขยัน การขอตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2560
135
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการยื่นแบบภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขวัญนรี กล้าปราบโจร ,ศิริรัตน์ เซ็งเส็ง,ศิริพร ห้วยแก้ว,ฐิติพร พระโพธิ์ บุตรศรินทร์ แสงสว่าง ,สร้อยเพชร ลิสนิ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ครั้งที่ 8 วันที่ 16 มีนาคม 2560 2560
136
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการจัดทำบัญชีเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี ฐิติพร พระโพธิ์,ขวัญนรี กล้าปราบโจร,ศิริรัตน์ เช็งเส็ง,บุตรศรินทร์ แสงสว่าง การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ครั้งที่ 8 วันที่ 16 มีนาคม 2560 2560
137
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นิรุต จรเจริญ,มาลินี คำเครือ,วิยะดา พลชัย,ศุภลักษณ์ ฉินตระกาล ,จิราภรณ์ บัวพวง การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีประทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 2560
138
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ชุมชนบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คมสัน ศรีบุญเรือง,มาลินี คำเครือ,ปรเมศร์ กลิ่นหอม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีประทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 2560
139
การพัฒนาชุดความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แนวคิดแผนที่เดินดิน คมสัน ศรีบุญเรือง,มาลินี คำเครือ ประชุมวิชาการระดับชาติThailand Research Symposium 2017 ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 2560
140
คุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สรรค์ชัย กิติยานันท์,สุทธิพจน์ ศรีบุญนาค,สุภัตรา กันพร้อม,มานิต คำเล็ก ,พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 2560
141
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สรรค์ชัย กิติยานันท์,อรุญ กันพร้อม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 2560
142
การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อซ้ำของผู้บริโภค กรณีศึกษาตลาดเจเจ กาญจนบุรี พลาซ่า อัศนีย์ ศรีธรรมรงค์ ,สรรค์ชัย กิติยานันท์ ,สมชาย เลิศภิรมย์สุข การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 2560
143
Luang Phor Wat Rai Khing Uppatham Meeting Room 5 Floor,Suksa Building Faculty of Education, Silpakorn University เรื่อง กิจกรรมประเพณีวิถีชุมชนมอญเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปรเมศร กลิ่นหอม,สุภาพร พรมโส ,วิยะดา พลชัย ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Program Schedule The 4 International Conference on Education (ICE 2017) and The 13 national Conference Moving Forward into the Digital Learning and Teaching Era June 3-4, 2017 2560
144
พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นัสทยา ชุ่มบุญชู วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 TCI กลุ่มที่ 2 2560
145
การสื่อสารภายใน การสื่อสารการตลาด และการตลาดเชิงประสบการณ์ เพื่อการสื่อสารแบรนด์ และการสื่อสารแบรนด์ และการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี และมิวเซียมสยาม ติกาหลัง สุขกุล,มนต์ ขอเจริญ วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ประจำปี 2560 TCI กลุ่ม 1 2560
146
การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรองรับเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มาลินี คำเครือ,วิยะดา พลชัย,สุภาพร พรมโส ,นิรุตต์ จรเจริญ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 TCI กลุ่ม 1 2560
147
Development Of English Language Training For Tourism Promotion For Local Service Providers In Kanchanaburi กรัณย์พล วิวรรธมงคล ,เรวัตตะ กิจจานุลักษ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2560
148
พฤติกรรมและความต้องการคุณลักษณะเสื้อผ้าออกกำลังกายของผู้ออกกำลังกายประเภทวิ่ง กรณีศึกษา : ผู้ออกกำลังกายประเภทวิ่ง ณ สวนลุมพินี ศุภรัตน์ ทวีกิจมงคล ,กัญญา ภัทรกุลอมร ,ศรันยา คุณะดิลก ประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 3 วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 2561
149
พัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อดิจิตอลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน จีรภา อินทะนิน ,นิลุบล ทองชัย ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2561 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 2561
150
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ให้บริการผ่านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รุ่งรวี ลาภมูล,นิลุบล ทองชัย ประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2561ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 2561
151
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผ่านเกมเล่นตามบทบาทแบบ 3 มิติ. เจษฎา คุ้นเคย ,นิพนธ์ คำแตง ,นิลุบล ทองชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 7 กันยายน 2561 2561
152
เสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเกมอัศวินผู้พิชิตภาษาอังกฤษ ป.4. ธารทิพย์ สงัดศรี ,นิลุบล ทองชัย ,นิพนธ์ คำแตง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 7 กันยายน 2561 2561
153
Development of Electronic Nose for Evaluation of Fragrance and Human Body Odor in the Cosmetic Industry. Publisher Tanthip Eamsa-ard,Thara Seesaard,Teerakiat rdcharoen The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 2018 IEEE 7th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE) 9-12 October 2018. Nara, Japan. 2561
154
Semi-Analytical Solution of Stress Distribution in Thick Cylinder by Adomian Decomposition Method. Weera Yukunthorn. URU International Conference on Science and Technology 2018. August 2-3, 2018, Uttaradit University, Uttaradit Thailand. 2561
155
Effects of Multilayer Coating of Chitosan and Polystyrene Sulfonate on Quality of ‘Nam Dok Mai No.4’ Mango. N.Hadthamard P.Chaumpluk ,M.Buanong ,P.Boonya The 20th international research conference proceedings. November 12-13 2018 TokyoJapan International scholarly and scientific research & innovation. 2561
156
การวิเคราะห์ความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พจนีย์ สุขชาวนา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 2561
157
การผลิตถ่านกัมมันต์จากต้นข้าวโพดโดยการกระตุ้นทางเคมี สุรสิทธิ์ เชยโต ,อาทิติยา ช่างปัด ,พิชาภพ ปรีเปรม ,วราภรณ์ จังธนสมบัติ ,ลลิดา ฉายาวัฒน์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 2561
158
รูปแบบและแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชุมชนเขาหินปูน จังหวัดกาญจนบุรี คมสันต์ ศรีบุญเรือง ,ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ,ณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ตันสกุล วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 2561
159
การทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยแป้งถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ในคุกกี้ ณัฐณิชา ทวีแสง ,กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ วารสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 7 (ฉบับเสริม) 2561 2561
160
Boundary valued problem of fractional differential inclusion: Simulation of leaf shape and its area. Ratchata Theinchai,Siriwan Chankan ,Weera ukunthorn วารสารวิชาการ 8(2018): Special Issue May: 54-64. KasemBundit Engineering Journal. Vol 8 (2018): Special Issue May 2561
161
Development of Graphical User Interface for Checking Logic Circuit of AgSTEM Activity. Weera Yukunthorn JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY 2561
162
Survival and health improvement of Nosema infected Apisflorea (Hymenoptera: Apidae) bees after treatment with propolis extract. G.Suwannapong ,S.Maksong,M.Phainchajoen,M.E.Benbow,C.Mayack Journal of Asia-Pacific Entomology Volume 21, Issue 2, June 2018, Pages 2561
163
One new species of Baburia Panaka Jirasuttayaporn,Piyaporn Pitaktunsakul ,Nantasak Pinkaew One new species of Baburia. Koçak, 1981 and one of Metendothenia Diakonoff, 1973 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from Thailand. Zootaxa 4438 (1): 159-166. Accepted by J.W. Brown: 27 Apr. 2018; published: 20 Jun. 2018. 2561
164
Development of Organic-Inorganic Hybrid Optical Gas Sensors for the Non-Invasive Monitoring of Pathogenic Bacteria. Sumana Kladsomboon,Chadinee hippakorn,Thara Seesaard Sensors, Volume 18, Issue 10 (September 2018). 2561
165
Wearable Sensor of Humanoid Robot-Based Textile Chemical Sensors for Odor Detection and Tracking. Tanthip Eamsa-ard,Thara Seesaard, Teerakiat Kerdcharoen. Wearable Sensor of Humanoid Robot-Based Textile Chemical Sensors for Odor Detection and Tracking. (20-08-2018). 2561
166
Control theory for HIV dynamics: Sliding mode control in antiviral drug therapy. Siriwan Chankan, Rachata Thienchai ,Weera Yukunthorn. Science Physics Congress 2018. Siam Physics Congress 2018 (SPC2018) : A Creative Path to Sustainable Innovation IOP Publishing. 2561
167
Phytochemical and Nutritional Values of Local Plants in the Phraek Nam Daeng Community SamutSongkhram Province Thailand. Udomdeja Polyium ,Phinthida Na Thaisong. Applied Mechanics and Materials. Vol. 879 2561
168
Hybrid materials with carbon nanostructures for gas sensing was Carbon nanotube and metal oxide hybrid materials for gas sensing. Wong Choosuk,Chatchawa lSeesaard,Thara Kerdcharoen ,Teeakiat. Elsevier-Semiconductor Gas Sensors 2e. 29 Aug 2018. 2561
169
ตำราเรื่อง ฟิสิกส์ 2 อรณิชา คงวุฒิ ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 2561
170
One new species of Baburia Panaka Jirasuttayaporn,Piyaporn Pitaktunsakul,Nantasak Pinkaew One new species of Baburia Koçak, 1981 and one of Metendothenia Diakonoff, 1973 (Lepidoptera: ortricidae: Olethreutinae) from Thailand. Zootaxa 2561
171
กรรมวิธีการผลิตน้ำหอมจากดอกโมกราชินีและองค์ประกอบของน้ำหอมที่ได้จากกรรมวิธีนี้ ดร.เฉลียว เพชรทอง อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14583 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 2561
172
ต้นแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมทักษะความจำแบบมีส่วนร่วมในผู้สูงอายุ ลัดดาวัลย์ จำปา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2561
173
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การซ่อมบำรุงรักษาสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตเบื้องต้น ลัดดาวัลย์ จำปา,อรทัย โหรา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2561
174
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาศาสนประยุกต์และวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จรายุทธ ประทีป,วรกาญจน์ ,ปชาชิต ลิมวัฒนานนท์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2561
175
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดสื่อปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดตั้งแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) ระบบดูด นัฐพงษ์ ทองปาน,จำรัส กิ่งสวัสดิ์,วิเชียร แซ่เฮ้ง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2561
176
การศึกษาความเพียงพอและความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของหมู่บ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์,จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์,ปชาชิต ลิมวัฒนานนท์ ,ชิดชัย ชูเชิด,รังสรรค์ โพธิกุล,นพพร เทนอิสสระ,สมเกียรติ สุขุมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2561
177
การศึกษาภูมิปัญญาการทำผนังไม้ไผ่สานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กรณีศึกษา:ชุมชนเทศบาล 11 ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี แสงโสม จิตต์วารี,รัชดาภรณ์ บุญทรง,ภัทรพล สุวรรณโฉม,วราภรณ์ แพงป้อง,ณัชชา สกุลงาม การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2561
178
The Development of Digital Book on Production Way of Native Rice with AR Technology ลัดดาวัลย์ จำปา,อรทัย โหรา การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม 20 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2561
179
ตำรา : การเขียนโปรแกรมในงานควบคุม ลัดดาวัลย์ จำปา ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2561
180
การจัดเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ธีรพันธุ์ ทั่งจันทร์ ,กรัณย์พล วิวรรธมงคล รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2561
181
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทักษิณา บงสุนันท์ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 2561
182
The Development of activities Package in STEM Education Based on the Philosophy of Sufficiency Economy to Promote the Thinking Competency of Prathom 1-6 and Mathayom 1-3 Students พนิดา จารย์อุปการะ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561
183
Intecrating The King,s Working Styles and Participatory in Forest Restoration Manual Development for Border Patrol Police School, Kanchanaburi Province Pornchai NooKaew ,Supaluk Satpretpry 2018 International Conference on Education Research and Policy May 26-28, 201/ Beijing, China 2561
184
Using the Participatory Action Research Involved in Concept of the Sufficiency Economy Philosophy Developing Fabric of Karen Wisdom for the Royal Initiatives in Kanchanaburi Border patrol Police School Supaluk Satpretpry, Pornchai NooKaew,Kuanchai Parditsin 2018 International Conference on Education Research and Policy May 26-28, 201/ Beijing, China 2561
185
การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ศิรินันท์ รูปเทวิน,รังรอง งามศิริ,จริยาภรณ์ สกุลพราหมณ์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 2561
186
รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กรัณย์พล วิวรรธมงคล วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 2561
187
รูปแบบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชุมชนเขาหินปูน จังหวัดกาญจนบุรี คมสัน ศรีบุญเรือง วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 2561
188
แนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ : กรณีศึกษาบ้านตลุงใต้ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี. นพรัตน์ ไชยชนะ ,พลวัต วุฒิประจักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมพญางามเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. 2561
189
”สะนูมู่หละ” วิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยงไ)ร์บ้านบ้องตี้ล่าง ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี. นพรัตน์ ไชยชนะ ,พลวัต วุฒิประจักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ RANC 2018 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง. 2561
190
ความมั่นคงทางอาหารจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนบ้านตลิ่งแดง จังหวัดกาญจนบุรี บุษบา ทองอุปการ ในการประชุมวิชาการราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 5. วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2561
191
วิถีชีวิตและการสืบสานวัฒนธรรมการกินกะเหรี่ยงโปร์บ้านบ้องตี้ล่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี” นพรัตน์ ไชยชนะ ,พลวัต วุฒิประจักษ์ ในงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2561
192
คำบอกเวลาที่สะท้อนโลกทัศน์ของคนไทยจากวรรณกรรมเพลงไทยลูกทุ่ง ราตรี แจ่มนิยม หนังสือ “เสน่ห์ลูกทุ่งนั้นมีมนต์ขลัง : เหลียวหนาแลหลังเพลงลูกทุ่งไทย” มกราคม 2561 2561
193
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา ธง บุญเรือง และคณะ ประชุมวิชาการการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ เครือบ่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 2561
194
“การศึกษาเพลงพื้นบ้านของกะเหรี่ยงโปว์” อุบลนภา อินพลอย,ราตรี แจ่มนิยม ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2561
195
การใช้ไวยากรณ์ ของนักศึกษาไทย กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรวดี นาคสระน้อย ประชุมวิชาการ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2561
196
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แม่น้ำแม่กลอง ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สุทิน อ้อนอุบล ประชุมวิชาการราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 2561
197
Cultural Practices in Food Protection of Ban Pa Nang yoe, Nong Bua Sub-district, Mueang District, Kanchanaburi Province Chaichana, N. Thailand. Conference ISBSS 2018 International Symposium on Business and Social Sciences Singapore, Novotel Singapore Clarke Quay from August 28 – 30 2018. 2561
198
Modes of Production and Food Security in a Cultural Dimension; A Case Study of Pwo Karen Community in ban Thiphuye, Chalae Sub-district, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province Chaichana, N. Thailand. Asian Political Science Review (ISSN:2551-0862) on the Vol. 2, No.2, July-December 2018. 2561
199
The Form of Political Cuture of Ban Phu Nam Ron Community, Kanchanaburi Province. รจนาภรณ์ ศรีช่วงโชติ International Conference on Education, Humanities, Social Sciences and Management (EHSSM-18) ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2561 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 2561
200
Sadhukarn Song,The Song in Thai Rituals. ธีรรัตน์ ศรีช่วงโชติ International Conference on Education, Humanities, Social Sciences and Management (EHSSM-18) ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2561 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 2561
201
“พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ทรงวุฒิ สารสาริน,เสาวภางค์ บุญญภัทโร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) 2561
202
วิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารในมิติวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์. นพรัตน์ ไชยชนะ ,วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (38) มกราคม – กรกฎาคม 2561 2561
203
ความมั่นคงทางอาการในมิติวัฒนธรรมบนความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. นพรัตน์ ไชยชนะ ,จักษุมาลย์ วงษ์ท้าว วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กรกฎาคม 2561) 2561
204
อาหารท้องถิ่น: ความมั่นคงทางอาหารในมิติวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนบ้านตลิ่งแดง จังหวัดกาญจนบุรี บุษบา ทองอุปการ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 5. สิงหาคม 2561 2561
205
“เสด็จประพาสต้นไทรโยค : บูรณาการศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” จันทิมา สว่างลาภ,ราตรี แจ่มนิยม,พีระวิศว์ พูลเขตรวิทย์,ศศิรัศมิ์ สินธุวณิก บทความวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 20 ฉบับพิเศษ (กันยายน – ตุลาคม) ประจำปี 2561 2561
206
ความงามทางวรรณศิลป์ในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน วีรกุล เจริญสุข วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2561 2561
207
ตำรา : กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1 เสาวภางค์ บุญญภัทรโร ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2561
208
ตำรา : การเขียนเพื่อการสื่อสาร ราตรี แจ่มนิยม ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2561
209
ตำรา : การปกครองท้องถิ่นไทย ภคมน เจริญสลุง ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2561
210
ตำรา : วรรณคดีนิราศ ศศิรัศมิ์ สิณธุวณิก ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2563
211
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจรีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบุรี มณี ชินณรงค์,ศุภลักษณ์ ฉินตระกาล,สุทธิญา นิสารธัญยุ,กานต์พิชชา รุ่งเรือง ,ธนพล รัตนวงค์คำ ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 3 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 2561
212
กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและประเมินผลแบบ CIPP Model พิศาล คงเอียด ,มนต์ชัย เทียนทอง ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 2561
213
การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล มาลินี คำเครือ,ณรงค์ พันธุ์คง,พิศาล คงเอียด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 2561
214
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชน สุทัศน์ กำมณี,ขวัญนรี กล้าปราบโจร,ศิริรัตน์ เซ็งเส็ง,ฐิติพร พระโพธิ์ ,สร้อยเพชร ลิสนิ,บุตรศรินทร์ แสงสว่าง การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนานาชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2561
215
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนที่เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บุตรศรินทร์ แสงสว่าง ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้ง 5 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 2561
216
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านระบบบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารไทยในอาเซียน จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศิริรัตน์ เซ็งเส็ง,ขวัญนรี กล้าปราบโจร,ฐิติพร พระโพธิ์,บุตรศรินทร์ แสงสว่าง,สร้อยเพชร ลิสนิ,สุทัศน์ กำมณี ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้ง 5 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 2561
217
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก:ศึกษากรณีตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ณรัชช์อร ศรีทอง,ธง บุญเรือง ,บรรจบพร อินดี ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 14 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 2561
218
การศึกษาศักยภาพและความพร้อมของชุมชนปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะต้นแบบ ณัฏฐ์ดนัย ไค่นุ่นภา , ปรัชญา เหลืองแดง ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 13 “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 2561
219
“Environmental Management Accounting Practice Contributing to Organization Sustainability among ISO 14001 Certified Listed Companies of SET ” Kwannaree Klaprabchone ASIAN Administration and Management Review 2561
220
“PACKAGING DESIGN FOR THE PRODUCTS OF BONGTI COMMUNITY, SAIYOK DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE” Patcharin Boonsomthop,Natdanai Kainunpa The1st International Conference on Sustainable Education Development (ISED 2018) Building Professional Learning community to Shift Quality of Education Sustaainable 20-21 January 2018 Nevada Conference Hotel Ubon Ratchathani,Thailad 2561
221
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สรรค์ชัย กิติยานันท์ และคณะ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ประจำปี 2561 2561
222
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยาในจังหวัดกาญจนบุรี รัญชิดา ดาวเรือง ,วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 21 มกราคม-ธันวาคม 2561 2561
223
รูปแบบสมรรถนะ และพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศ นัสทยา ชุ่มบุญชู ,ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน2561) 2561
224
ตำรา : รายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ มาลินี คำเครือ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 2561
225
ตำรา : รายวิชาวาทนิเทศ จัดการ ณัฏฐ์ดนัย ไค่นุ่นภา ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2561